«Ақмола облысы білім басқармасының Есіл ауданы бойынша білім бөлімі Сұрған ауылының негізгі орта мектебі»   КММ
КГУ «Основная средняя школа села Сурган  отдела образования по Есильскому району  управления образования Акмолинской области»

СоцСети

     


«    Шілде 2024    »    
ДсCcБрСрЖмСбЖк
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

"Мемлекеттікбілім беру ұйымдарыныңбілімалушылары мен тәрбиеленушілерінеқаржылықжәнематериалдықкөмеккөрсету" мемлекеттіккөрсетілетінқызметі

"Мемлекеттікбілім беру ұйымдарыныңбілімалушылары мен тәрбиеленушілерінеқаржылықжәнематериалдықкөмеккөрсету" мемлекеттіккөрсетілетінқызметі

"Қаржылықжәнематериалдық
білімалушылар мен
тәрбиеленушілергекөмек
көрсетумемлекеттік
ұйымдардыңбілім беру"
мемлекеттікқызмет
көрсетукөрсетуқағидаларына
2-қосымша

 "Қаржылықжәнематериалдықбілімалушылар мен тәрбиеленушілергекөмеккөрсетумемлекеттікұйымдардыңбілім беру" мемлекеттікқызметкөрсетугеқойылатыннегізгіталаптардыңтізбесі

1

Көрсетілетінқызметтіберушініңатауы

Білім беру ұйымдары

2

Мемлекеттікқызметтіұсынутәсілдері

Өтініштіқабылдаужәнемемлекеттікқызметкөрсетудіңнәтижесін беру көрсетілетінқызметтіберушініңкеңсесіарқылыжүзегеасырылады.

3

Мемлекеттікқызметкөрсетумерзімі

1) құжаттардытапсырғансәттенбастап - 10 (он) жұмыскүні;

2) құжаттардытапсыруүшінкүтудіңрұқсатберілетінеңұзақуақыты - 15 минут;

3) қызметкөрсетудіңрұқсатберілетінеңұзақуақыты - 30 минут.

4

Көрсетунысаны

Қағазтүрінде

5

Мемлекеттікқызметтікөрсетунәтижесі

Мемлекеттікбілім беру ұйымдарыныңбілімалушылары мен тәрбиеленушілерінеқаржылықжәнематериалдықкөмеккөрсетутуралыхабарлама не бас тартутуралыдәлелдіжауап.

6

КөрсетілетінқызметтіалушыданалынатынтөлеммөлшеріҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасындакөзделгенжағдайлардамемлекеттікқызметкөрсетукезіндемемлекеттікқызметкөрсетутәртібіжәне оны алутәсілдері

Тегін

7

Көрсетілетінқызметтіберушінің, Мемлекеттіккорпорацияныңжәнеақпаратобъектілерініңжұмысграфигі

ҚазақстанРеспубликасыныңеңбекзаңнамасынасәйкесдемалысжәнемерекекүндерінқоспағандасағат13.00-ден 14.30-ға дейінгітүскіүзіліспенсағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Мемлекеттікқызметкөрсетуорындарыныңмекенжайлары:

1) ҚазақстанРеспубликасыОқу-ағартуминистрлігінің: www.gov.kz интернет-ресурсында;

2) www.egov.kz порталындаорналасқан.

8

Мемлекеттікқызметкөрсетуүшінкөрсетілетінқызметтіалушыданталапетілетінқұжаттар мен мәліметтердіңтізбесі

Мемлекеттіккорпорацияға:

1) өтініш;

2) жекебасынкуәландыратынқұжатнемесецифрлыққұжаттарсервисіненэлектрондыққұжат (жекебасынсәйкестендіруүшінқажет);

3) "АХАЖ тіркеупункті" ақпараттықжүйесінде (бұданәрі – АХАЖ АЖ) мәліметтерболмағанжағдайда не ҚазақстанРеспубликасынантысжердетуылғанжағдайдабаланың (балалардың) туутуралыкуәлігіэлектрондықнысанданемесеоныңқағазжеткізгіштегікөшірмесі;

4) некеқиюнемесенекенібұзутуралыкуәліктіңкөшірмесі (АХАЖ АЖ-да мәліметтерболмағанжағдайда);

 5) қорғаншылықты (қамқоршылықты) белгілеутуралы, осы Қағидалардың 1-тармағының 3) тармақшасындакөрсетілгенадамдарсанатынпатронаттықтәрбиелеугежәнеқабылдауотбасына беру туралыуәкілеттіорганныңшешімініңкөшірмесі;

 6) осы Қағидалардың 1-тармағының 4) тармақшасындакөрсетілгентұлғаларсанатыүшін "Төтеншежағдайлардыңтуындауынаәкепсоққанаварияларды, зілзалаларды, апаттардытергеп-тексеруқағидаларынбекітутуралы" ҚазақстанРеспубликасыІшкіістерминистрінің 2015 жылғы 23 қаңтардағы № 46 бұйрығымен (ҚазақстанРеспубликасыныңнормативтікқұқықтықактілерінмемлекеттіктіркеутізілімінде № 10325 болыптіркелген) бекітілгенТөтеншежағдайлардыңтуындауынаәкепсоққанаварияларды, зілзалаларды, апаттардытергеп-тексеруқағидаларынасәйкестабиғижәнетехногендіксипаттағытөтеншежағдайлардыңтуындауынаәкепсоққанавариялардың, зілзалалардың, апаттардыңсебептерінтергеп-тексеруактісіқосаберіледі.

 Осы Қағидалардың 1-тармағының 5) тармақшасындакөрсетілгенадамдардыңсанатынотбасыныңматериалдық-тұрмыстықжағдайынтексеруқорытындысынегізіндебілім беру қамқоршылықкеңесіайқындайды.

9

ҚазақстанРеспубликасыныңзаңдарындабелгіленгенмемлекеттікқызметкөрсетуден бас тартуүшіннегіздер

1) көрсетілетінқызметтіалушымемлекеттіккөрсетілетінқызметтіалуүшінұсынғанқұжаттардыңжәне (немесе) олардағыдеректердің (мәліметтердің) анықеместігінанықтау;

 2) "Мемлекеттікбілім беру мекемелерініңмемлекеттікатаулыәлеуметтіккөмекалуғақұқығы бар отбасылардан, сондай-ақмемлекеттікатаулыәлеуметтіккөмекалмайтын, жанбасынашаққандағытабысыеңтөменгікүнкөрісдеңгейініңшамасынантөменотбасыларданшыққанбілімалушылары мен тәрбиеленушілерінежәнежетімбалаларға, ата-анасыныңқамқорлығынсызқалып, отбасылардатұратынбалаларға, төтеншежағдайлардыңсалдарынаншұғылжәрдемдіталапететінотбасыларданшыққанбалаларғажәнеөзге де санаттағыбілімалушылар мен тәрбиеленушілергеқаржылайжәнематериалдықкөмеккөрсетугебөлінетінқаражаттықалыптастыру, жұмсаубағыты мен олардыесепкеалуқағидаларынбекітутуралы" ҚазақстанРеспубликасыҮкіметінің 2008 жылғы 25 қаңтардағы № 64 қаулысындабелгіленгенталаптарғакөрсетілетінқызметтіалушыныңжәне (немесе) мемлекеттікқызметкөрсетуүшінқажеттіұсынылғанматериалдардың, объектілердің, деректер мен мәліметтердіңсәйкескелмеуі;

3) отбасыныңматериалдық-тұрмыстықжағдайынтексерунәтижелерібойыншадайындалғанқамқоршылықкеңестіңқорытындысынасәйкесқаржылықжәнематериалдықкөмеккөрсетудіқажететпейді;

 4) көрсетілетінқызметтіалушыныңмемлекеттікқызметкөрсетуүшінталапетілетін, "Дербесдеректержәнеолардықорғаутуралы" ҚазақстанРеспубликасыЗаңының 8-бабына сәйкесберілетінқолжетімділігішектеулідербесдеректергеқолжеткізугекелісіміболмауыбойыншамемлекеттікқызметтердікөрсетуден бас тартады.

10

Мемлекеттікқызметкөрсетудің, оныңішіндеэлектрондықнысандакөрсетілетінқызметтіңерекшеліктерінескереотырыпқойылатынөзге де талаптар

Цифрлыққұжаттарсервисімобильдіқосымшадажәнепайдаланушылардыңақпараттықжүйелеріндеавторландырылғансубъектілерүшінқолжетімді.

Субъект мобильдіқосымшадажәнепайдаланушылардыңақпараттықжүйелеріндеқолжетімдіәдістерменавторизацияданөтеді, бұданәрі "Цифрлыққұжаттар" бөліміндеоданәріпайдалануүшінқажеттіқұжаттықарайды.

 

Қосымшалар:

Жаңартылған күні: 15.05.2024 13:03
Құрылған күні: 15.05.2024 13:03

Текст